Stadgar

Stadgar för Tranås Ungdomsförening


§ 1 Föreningens ändamål
Tranås Ungdomsförening, bildad 1912, vars verksamhetsområde är Tranås församling i Lunds stift, har till ändamål att verka för ungdomens i Tranås höjande i andligt, intellektuellt och fysiskt avseende genom att väcka och uppodla dess andliga intressen och bereda den tillfällen till bildande förströelse och sunda kroppsövningar att äga och förvalta Tranesgården, värna om dess bestånd och arbeta för dess förblivande i föreningens ägo för förverkligandet av dennes ändamål samt att verka för att Tranås under oförändrat namn bibehålla som samhälle och främja dess utveckling i olika avseenden.


§ 2 Medlemskap
Medlemskap i föreningen, som gäller för dess räkenskapsår,vinns genom inbetalning av medlemsavgift.
Medlem som uppenbart motverkar föreningens ändamål, eller som genom sitt uppträdande skadar dess anseende, kan av styrelsen uteslutas. Härför fordras beslut med tre fjärdedels majoritet.


§ 3 Medlemsavgift och ekonomi
För varje år erlägger envar medlem avgift till föreningen i enlighet med beslutet av närmast föregående årsmöte.
För föreningens förbindelser ansvarar endast dess tillgångar. Ingen är vid avgång ur föreningen berättigad till någon som helst del av dess tillgångar.


§ 4 Styrelsen
Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen. Styrelsen skall bestå av ett ojämnt antal personer. Styrelsen skall bestå av föreningens ordförande och minst sex ledamöter jämte minst fyra suppleanter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Ordföranden för ett år samt övriga ledamöter och suppleanter för två år i sänder. Av ledamöterna och suppleanterna avgår årligen halva antalet.
Styrelsen, som är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar, utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vandrarhemsansvarig och kassör samt inom eller utom sig de övriga funktioner den finner erforderliga. Föreningens firma tecknas på det sätt som styrelsen beslutar.


§ 5 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det påkallat, eller då minst två ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter eller ledamöter och suppleanter är närvarande. Skulle en omröstning få lika många röster för respektive alternativ bordläggs frågan till nästkommande styrelsemöte. 


§ 6 Räkenskaper och revision
Föreningens bokföring skall avslutas för räkenskapsår, vars omfattning beslutas av årsmötet.
För granskning av räkenskaperna väljer årsmötet två revisorer med lika många suppleanter.
Senast fem veckor efter räkenskapsårets utgång skall räkenskaperna för granskning överlämnas till revisorerna, som inom ytterligare två veckor skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet för styrelsen bestämt till eller avstyrks.


§ 7 Föreningsmöten
Föreningsmöten hålls på kallelse av styrelsen eller då en fjärdedel av antalet föreningsmedlemmar till ordföranden eller vice ordföranden lämnat framställning om föreningsmöte för behandling av ett eller flera särskilda ärenden.
Föreningens årsmöte är årets första föreningsmöte.
Kallelse till föreningsmöte skall senast åtta dagar i förväg meddelas genom annons i den ledande ortstidningen eller genom anslag på lämpliga ställen i Tranås eller på annat lämpligt sätt, som styrelsen beslutar.
Med undantag av i paragraf 8 nämnda angelägenheter skall förslag till ärenden och överläggningsämnen inlämnas till ordföranden eller sekreteraren minst fem dagar före det föreningsmöte på vilket de önskas behandlade.
Vid överläggningar i religiösa och politiska frågor får inga beslut fattas eller uttalanden göras vare sig av föreningen eller dess styrelse.


§ 8 Ändring av stadgarna
Förslag om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall inlämnas till styrelsen senast två månader före det föreningsmöte på vilket det önskas behandlat.
För sådan ändring eller sådant tillägg fordras beslut med tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande föreningsmöten av vilka det ena skall vara ett ordinarie eller extrainsatt årsmöte.


§ 9 Tranesgården
Tranesgården, som är samlingspunkt för föreningens medlemmar, är så fast bunden till föreningen att den icke får försäljas eller överlåtas utan i samband med föreningens upplösning eller efter ansökan om expropriation, som trots föreningens yttersta motstånd och mest energiska åtgärder, slutgiltigt bifallits av myndighet i vederbörlig ordning.
Förvaltningen av Tranesgården tillkommer föreningens styrelse.
Person som lämnat föreningen och därmed Tranesgården ekonomiskt bidrag, må efter beslut av styrelsen som adjungerad deltaga i överläggning rörande här nämnda förvaltningsangelägenheter.
Räkenskaperna för Tranesgården, som sålunda ägs av föreningen, skall ingå i dennas bokföring men föras på särskilt konto, så att resultatet av denna del av föreningens verksamhet kan direkt utläsas.


§ 10 Vattenmöllan
Vattenmöllan drivs som Munkamöllan Logi och hotell, är en fastighet som inköpts av föreningen med bidrag från Tomelilla kommun m.fl.
Vattenmöllan skall utgöra en driftsenhet i föreningen och förvaltas av styrelsen där en ledamot skall vara ansvarig för alla frågor som rör denna och är sammankallande för de eventuella projektgrupper som han finner erforderliga.
Den ansvariga sköter all kommunikation och frågeställningar mellan styrelsen och Munkamöllan Logi.
Räkenskaperna för vattenmöllan skall framläggas vid årsmötet och revideras av föreningens ordinarie revisorer.


§ 11 Föreningens upplösning
Om föreningens ekonomiska förhållanden blir sådana, att det anses att dess verksamhet inte kan fortsätta, åligger det styrelsen att för årsmötet framlägga förslag om föreningens upplösning.
För giltighet av beslut om föreningens upplösning fordras att detta biträdes med tre fjärdedels majoritet av antalet föreningsmedlemmar vid två på varandra följande årsmöten.
Sedan föreningens förbindelser till fullo infriats och revisionen ägt rum, skall då kvarstående belopp tillfalla Tranås församling och förvaltas av dess kyrkoråd. Dessa medel skall användas för ändamål som har samband med Tranås kyrka samt till allmänt gagn för invånarna i Tranås nuvarande församling.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Ovanstående stadgar antogs i samband med bildandet av Tranås Ungdomsförening den 8 december 1912.


Dessa stadgar har ändrats eller fått tillägg vid följande tillfällen:

Föreningens årsmöte den 27 november 1974 och vid föreningsmöte den 31 januari 1975.

Föreningens årsmöte den 26 november 1986 och vid föreningsmöte den 2 april 1987.

Föreningens årsmöte den 25 november 1987 och på föreningsmöte den 9 februari 1988.

Föreningens årsmöte den 15 februari 1996 och på föreningsmöte den 13 mars 1997.

Föreningsmöte 28 augusti 2014 och föreningens årsmöte 22 mars 2015.

Föreningens årsmöte 22 mars 2020 och föreningens extra årsmöte 21 april 2020.